Organisation och policy

Vision

Vår vision är att skapa en levande arbetsplats som präglas av förtroende, förståelse och respekt för alla. Vårt gemensamma arbete för elevernas kunskaper och personliga utveckling ska vara kärnan i verksamheten. Våra metoder och verktyg ska fortlöpande anpassas efter aktuell forskning.

Våra elever ska lämna skolan med gedigna kunskaper och en god självkänsla samt tilltro till sin egen förmåga. De ska ha fått, och lärt sig hantera, de verktyg de behöver för en god framtid.

Skolan

Mimers gymnasium är en fristående skola som drivs av företaget Adinova AB. Fri i friskola innebär en stor frihet från den kommunala strukturen, men betyder samtidigt att denna måste ersättas med egna beslutsformer och eget arbete. Det innebär även ett stort ansvar för att den egna organisationen byggs upp och utvecklas på ett sätt som är genomtänkt och hållbart på lång sikt.

Mimers gymnasium har en platt organisation där elevers, lärares, andra medarbetares och föräldrarnas engagemang är viktigt för att uppnå en trygg, hållbar och demokratisk arbetsmiljö. Ett aktivt deltagande i elevråd, föräldraråd och skolkonferens ger insyn och inflytande och kanske nya kontakter.

I den mån verksamheten genererar ett överskott ska detta återinvesteras i verksamheten. Om vi gemensamt uppnår ett bra resultat ska gynna alla.

Adrienne Varkonyi, rektorVD

Adrienne Varkonyi har mångårig utbildning i och erfarenhet av att undervisa elever med aspergers syndrom. Hon har undervisat i aspergerklasserna på Danderyds gymnasium och startat och byggt upp den aspergerverksamhet som finns på Vallentuna gymnasium idag.

”Ett öppet och gott arbetsklimat där alla möts av respekt och uppskattning verkar för den positiva självbild som är en förutsättning för lärande och utveckling.” Adrienne Varkonyi, rektor