Utvärderingar

Vi på Mimers är mycket stolta över vår skola. Här finns kunniga och engagerade lärare som har ett tätt samarbete med varandra, eleverna och föräldrarna. Allt för att våra elever ska lyckas och utvecklas både kunskapsmässigt och socialt. Det är oerhört viktigt att alla på skolan utvecklas och lär av varandra både ungdomar och vuxna. Ungdomarna har kunskaper inom olika ämnen som de är extra inlästa på samt sina egna erfarenheter av autismspektrum. Lärarna har ständiga pedagogiska diskussioner och utbyte av erfarenheter. Här ingår lektionsbesök, temauppläggningar och mycket mer. I dessa nära samtal hittar vi ofta möjligheter att arbeta ämnesöverskridande för att avlasta våra elever.  Alla går regelbudet på olika utbildningar och vi är noga med att dela med oss av den kompetensutvecklingen. Varje individ på Mimers bidrar med sin personlighet till en dynamisk lärandemiljö.

 

Kursutvärderingar 86% nöjda

Efter avslutad kurs gör eleverna en kursutvärdering. Under läsåret 2022/2023 var svarsfrekvensen 85% (nästan 650 utvärderingar) för de kurser som eleverna läst på Mimers gymnasium och av dessa var 82% nöjda. Resultaten är fortsatt goda och har genom åren varit på ungefär samma nivå. Några år har det varit närmare 90%. Här följer en lista över frågorna och andelen nöjda inom parentes.

 • Jag har fått hjälp och stöd när jag behövt det? (93%)
 • Kurslitteraturen har varit på en bra svårighetsnivå för mig? (93%)
 • Jag tycker jag fått min lärares hjälp att förstå vad som krävts för de
  olika betygsnivåerna (82%)
 • Jag tycker min arbetsinsats har varit bra. Dvs jag har jobbat så mycket som
  krävts för att nå upp till den betygsnivå som jag velat. (79%)
 • Jag har fått visa vad jag kan på olika sätt, t ex genom presentationer, prov,
  redovisningar, inlämningsuppgifter, under lektionerna. (85%)
  .
  Jag tycker att läraren:
 • Förklarar så jag förstår. (89%)
 • Är bra på att skapa intresse kring ämnet och engagera. (82%)
 • Har en bra ”demokratisk förmåga”, dvs vi elever kan påverka
  innehållet  i undervisningen; t ex arbetssätt och redovisningssätt. (83%)
 • Har bra struktur i undervisningen och är tydlig i instruktioner och
  krav. (88%)

 

Elevenkät 2022-2023

Varje år görs en elevenkät under senare delen av vårterminen, förra läsårets svarsfrekvens var 82%, vilket är ett bra resultat och ger god tillförlitlighet. Enkäten är indelad i fyra områden; Trygghet och trivsel, Lärandet, Inflytande/eget ansvar och Helhetsomdöme; och inom alla dessa var 81% nöjda. Resultaten är något högre än tidigare läsår, men snittet har legat straxt under 80% de senaste fem åren. Vid analys och uppföljning med elevgrupper, ledningen och elevhälsan enats vi tillsammans om utvecklingsområden inför kommande läsår. Här följer en sammanställning per rubrik samt några exempel.

 • Trygghet och trivsel (82%)
  Jag känner blir bemött korrekt och med respekt (alltid/oftast 94%)
  Jag vet vem jag ska vända mig till på skolan om jag eller någon annan blivit utsatt för kränkande behandling (alltid/oftast 89%).
  Jag känner mig trygg på min skola (alltid/oftast 93%)
  Jag får beröm från lärare, rektor eller annan personal när jag gjort
  någonting bra (alltid/oftast 94%)
 • Lärandet (81%)
  Jag upplever att lärarna är kunniga i sina ämnen (alltid/oftast 97%)
  Lärarna bemöter mig på ett positivt sätt (alltid/oftast 99%)
  Jag känner att lärarna tror på mig och min förmåga att lära (alltid/oftast 94%)
  Undervisningen håller hög kvalitet (alltid/oftast 90%)
  Lärarna är rättvisa (alltid/oftast 93%)
 • Inflytande och eget ansvar (74%)
  Jag tar eget ansvar när det gäller mina studier (alltid/oftast 88%)
  I skolan uppmuntras jag att engagera mig i frågor som rör elevinflytande (alltid/oftast 70%)
  De vuxna på skolan lyssnar på elevernas synpunkter och försöker tillmötesgå eleverna (alltid/oftast 86%)
 • Helhetsomdömet (81%)

 

Medarbetarundersökning 2023

Varje år görs en medarbetarundersökning och 2023 var svarsfrekvensen 75%. Medarbetarindex (genomsnittligt andel nöjda i samtliga frågor) är 91% vilket är en liten ökning från föregående år. Andelen medarbetare som känner att de trivs bra eller mycket bra på Mimers är 100% och alla har tydliga mål i sitt arbete, är nöjda med skolans psykosociala arbetsmiljö och tar ansvar för den samt att de får ta del av och dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter. De genomsnittliga resultatet ha legat på ca 90% i nästan 10 års tid, vilket beror på hårt arbete av kompetenta medarbetare med stort engagemang i en tydlig arbetsorganisation.

Frågeområdena värdegrund (100%), motivation (100%), rollförväntningar (100%), samarbete (99%),  kompetens och lärande (99%), ansvar och befogenheter (97%), visioner och mål (97%) samt organisatorisk effektivitet (96%) är de områden som har störst andel nöjda medarbetare. Andra områden med höga värden är medarbetarsamtal (94%) och arbetsmiljö (91%).

 

Föräldraenkät

Föräldraenkäten har inte genomförts på ett antal år då många föräldrar tyckte att det var svårt att svara på flera frågor vilket även ledde till låg svarsfrekvens. Tidigare skickades en enkät med drygt 30 frågor till alla föräldrar vartannat år efter läsårets slut . Senaste resultatet representerade ändå 77% av eleverna. Av de som svarade på enkäten är 91% positiva. Områdena där föräldrarna är nöjdast (mellan 95-100%) är följande.

 • Mitt barn behandlas rättvist av lärarna.
 • Det är lätt att komma i kontakt med skolans ledning.
 • Lärarna i mitt barns skola är engagerade i mitt barns utveckling.
 • Mitt barn får tillräckligt med utmaningar i skolarbetet.
 • Samarbete mellan personal och föräldrar på skolan är bra.
 • Information om verksamhetens innehåll till oss föräldrar är bra, genom t ex veckobrev, föräldrakvällar.