Nätverk och länkar

Här kan du hitta länkar som är relevanta för Mimers gymnasium på olika sätt.

 

Mimers gymnasium stödjer

Autism & Aspergerföreningen arbetar för att skapa bättre villkor för barn,
ungdomar och vuxna med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd.

Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar såsom bl a ADHD och Aspergers
syndrom, som arbetar för att dessa grupper ska bli bemötta med respekt och få
den hjälp de behöver.

 

Mimers gymnasium syns på

Dantemässan  Ett samarbete mellan ungefär tio gymnasieskolor i Täby-Danderyd med fokus på kunskap och kvalitet. Besök den årliga mässan och passa på att träffa både lärare och elever. Den årliga mässan är på Täby Racketcenter i november.

 

Gymnasieguiden.se Information om skolan finns på nätet och i tidningen. Däremot kommer vi inte befinna oss på mässan i år.

Täby kommun Lite drygt hälften av skolans elever bor i Täby.

 

Mimers gymnasium är medlem i

Friskolornas riksförbund är en branschorganisation för friskolor, som arbetar för
ökad valfrihet och kvalitet inom utbildning och barnomsorg och för att medlemmars verksamheter ska utvecklas och mötas med respekt och välvilja i hela samhället. Förbundet har bl a utvecklat etiska förhållningssätt för friskolor.

 

Myndigheter och tillsyn

Barn- och elevombudet (BEO) Det är nolltolerans mot kränkningar i skolan. Alla
barn och elever har rätt att vistas i en skolmiljö fri från diskriminering, trakasserier
och kränkande behandling.

Skolverket styr, stödjer, följer upp och utvärderar kommuners och skolors arbete
med syfte att förbättra kvaliteten och resultaten i verksamheterna. Alla elever har
rätt till en likvärdig utbildning.

Skolinspektionen granskar skolor och bedömer ansökningar om att driva fristående skola. Målet är en god utbildning i en trygg miljö.

Specialpedagogiska skolmyndighetens övergripande uppdrag är att alla ska ges möjlighet att nå målen för sina studier och utbildning. Alla insatser syftar till att barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar ska få en utveckling och utbildning
som präglas av likvärdighet, delaktighet, tillgänglighet och gemenskap.

 

Fler bra sidor

Aspergercenter Ett stöd och kunskapscenter för barn, ungdomar och vuxna med
diagnosen Aspergers syndrom eller annan diagnos inom autismspektrum med
normalbegåvning samt för deras anhöriga.

ADHD-center Ett stöd- och kunskapscenter för barn, ungdomar och unga vuxna med
ADHD och deras anhöriga.

Autismforum Ett kunskapscenter för autism, Aspergers syndrom och andra autism-
liknande tillstånd

Vårdguiden om Aspergers syndrom

Vårdguiden om ADHD

 

Fler intressanta länkar finns samlade under fliken Elevhälsan.