Utvärderingar

Vi på Mimers är mycket stolta över vår skola. Här finns kunniga och engagerade lärare som har ett tätt samarbete med varandra, eleverna och föräldrarna. Allt för att våra elever ska lyckas och utvecklas både kunskapsmässigt och socialt. Det är oerhört viktigt att alla på skolan utvecklas och lär av varandra både ungdomar och vuxna. Ungdomarna har kunskaper inom olika ämnen som de är extra inlästa på samt sina egna erfarenheter av autismspektrum. Lärarna har ständiga pedagogiska diskussioner och utbyte av erfarenheter. Här ingår lektionsbesök, temauppläggningar och mycket mer. I dessa nära samtal hittar vi ofta möjligheter att arbeta ämnesöverskridande för att avlasta våra elever.  Alla går regelbudet på olika utbildningar och vi är noga med att dela med oss av den kompetensutvecklingen. Varje individ på Mimers bidrar med sin personlighet till en dynamisk lärandemiljö.

 

Kursutvärderingar 82% nöjda

Efter avslutad kurs gör eleverna en kursutvärdering. Under läsåret 2014/2015 var svarsfrekvensen 92 % för kurser som i huvudsak bedrivits på Mimers gymnasium och av dessa var 82 % nöjda. Resultaten är fortsatt goda om än något lägre än läsåret innan. Här följer en lista över frågorna och andelen nöjda inom parentes.

 • Jag har fått hjälp och stöd när jag behövt det? (87 %)
 • Kurslitteraturen har varit på en bra svårighetsnivå för mig? (86 %)
 • Jag tycker jag fått min lärares hjälp att förstå vad som krävts för de
  olika betygsnivåerna (79 %)
 • Jag tycker min arbetsinsats har varit bra. Dvs jag har jobbat så mycket som
  krävts för att nå upp till den betygsnivå som jag velat. (76 %)
 • Jag har fått visa vad jag kan på olika sätt, t ex genom presentationer, prov,
  redovisningar, inlämningsuppgifter, under lektionerna. (80 %)
  .
  Jag tycker att läraren:
 • Förklarar så jag förstår. (88 %)
 • Är bra på att skapa intresse kring ämnet och engagera. (78 %)
 • Har en bra ”demokratisk förmåga”, dvs vi elever kan påverka
  innehållet  i undervisningen; t ex arbetssätt och redovisningsätt. (78 %)
 • Har bra struktur i undervisningen och är tydlig i instruktioner och
  krav. (84 %)

 

Elevenkät 2014-2015

Varje år görs en elevenkät under senare delen av vårterminen, förra läsårets svarsfrekvens var 87%. Enkäten är indelad i fyra områden; Trygghet och trivsel, Lärandet, Inflytande/eget ansvar och Helhetsomdöme; och inom alla dessa var 76% nöjda. Resultaten är lägre än skolan haft tidigare, vilket har analyserats av bland annat Elevhälsoteamet. Det lägre resultatet beror på händelser kopplade till en begränsad grupp elever. Eftersom skolan är relativt liten så blir det procentuella utslaget stort. Vid uppföljning i ett par elevgrupper har ledningen tillsammans med representanter från elevhälsan enats om ett antal åtgärder inför kommande läsår. Här följer en sammanställning per rubrik samt några exempel.

 • Trygghet och trivsel (80 %)
  Jag får beröm från lärare, rektor eller annan personal när jag gjort
  någonting bra (85 %)
  Jag blir bemött korrekt och med respekt (85%)
  Jag känner mig trygg på min skola (83 %)
 • Lärandet (80 %)
  Jag upplever att lärarna är kunniga i sina ämnen (95%)
  Lärarna bemöter mig på ett positivt sätt (93%)
  Lärarna är rättvisa (90%)
  Jag får extra hjälp om jag behöver och undervisningen håller hög kvalitet (88%)
 • Inflytande och eget ansvar (67 %)
  Jag VILL vara med och påverka innehållet i undervisningen (68%)
  Jag tar eget ansvar när det gäller mina studier (78%)
 • Helhetsomdömet (72 %)

 

Föräldraenkät 2015

Alla föräldrar fick efter läsårets slut möjligheten att svara på en enkät med drygt 30 frågor. Tyvärr var svarsfrekvensen låg, men representerar ändå 77% av eleverna. Av de som svarade på enkäten är 91% positiva. Områdena där föräldrarna är nöjdast (mellan 95-100%) är följande.

 • Mitt barn behandlas rättvist av lärarna.
 • Det är lätt att komma i kontakt med skolans ledning.
 • Lärarna i mitt barns skola är engagerade i mitt barns utveckling.
 • Mitt barn får tillräckligt med utmaningar i skolarbetet.
 • Samarbete mellan personal och föräldrar på skolan är bra.
 • Information om verksamhetens innehåll till oss föräldrar är bra, genom t ex veckobrev, föräldrakvällar.

 

Medarbetarundersökning 2015

Varje år görs en medarbetarundersökning och 2015 var svarsfrekvensen 91%. Medarbetarindex (genomsnittligt andel nöjda i samtliga frågor) är 92%. Andelen medarbetare som känner att de trivs bra eller mycket bra på Mimers är 100% och alla har tydliga mål i sitt arbete, är nöjda med skolans psykosociala arbetsmiljö och tar ansvar för den samt att de får ta del av och dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Resultatet är det högsta på fem år, vilket beror på hårt arbete av kompetenta medarbetare med stort engagemang.

Frågeområdena värdegrund (100%), samarbete (98%), motivation (98%), rollförväntningar (98%), ansvar och befogenheter (96%) samt visioner och mål (95%) är de områden som har störst andel nöjda medarbetare. Andra områden med höga värden är ledarskap (93%) och kompetens och lärande (92%).