Skolinspektionen: Ingen brist konstaterad

Skolinspektionen besökte Mimers gymnasium som en del av den regelbundna tillsynen som skedde i Täby under höstterminen 2015. Enligt beslut i december 2015 konstateras det att Mimers gymnasium lever upp till kraven som gäller för verksamheten på samtliga granskade områden. Dessa omfattar bland annat undervisning och lärande, särskilt stöd, bedömning och betygssättning, trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling, samt styrning och utveckling.

Skolinspektionens sammanfattande bedömning (Dnr 44-2015:3754).

“Det finns inget i tillsynen som visar annat än att undervisningen i Mimers gymnasium utgår från de nationella målen i läroplanen och att utbildningen utformas så att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. Vidare bedömer Skolinspektionen att det vid skolan finns ett fungerande arbete för att säkerställa att de elever som har sådana behov ges extra anpassningar och särskilt stöd i tillräcklig omfattning. Skolinspektionens bedömning är att det vid skolan bedrivs ett aktivt arbete för att identifiera utvecklingsområden. Åtgärder vidtas för att utveckla utbildningen i syfte att eleverna vid skolan ska nå så långt som möjligt. Sammantaget bedömer Skolinspektionen att Mimers gymnasium lever upp till de krav som gäller för verksamheten.”

 

Comments: Kommentarer inaktiverade för Skolinspektionen: Ingen brist konstaterad